Dokumenty do pobrania

 • Regulamin - Pełna treść regulaminu (PDF) POBIERZ
 • Polityka prywatności - Pełna treść polityki prywatności i cookies (PDF) POBIERZ
 • Załącznik 1 - Informacja o szczególnych zagrożeniach (PDF) POBIERZ
 • Załącznik 2 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (PDF) POBIERZ
 • Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (PDF) POBIERZ

I. Postanowienia ogólne

§1. Postanowienia ogólne

Przedmiotowy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego http://mehenker.com oraz http://mehenker.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) i określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, sposób i warunki zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia oraz jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin został stworzony w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa. Niniejszy Regulamin składa się z trzech działów:

 1. Dział I – zawierający postanowienia ogólne wspólne dla Działu II oraz Działu III
 2. Dział II - dotyczący elektronicznego świadczenia usług w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego.
 3. Dział III - określający ogólne warunki sprzedaży towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, których nabycie możliwe jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§2. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Sprzedawca – Oliwier Kopaczel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEHENKER-Oliwier Kopaczel z siedzibą w Rzeszowie (35-036 Rzeszów), ul. Skłodowskiej-Curie 10, NIP: 7322153291, REGON: 101642097, adres poczty elektronicznej: biuro@mehenker.com, numer telefonu: + 48 732 760 770 zwany w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”.
 2. Administrator danych - Oliwier Kopaczel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MEHENKER-Oliwier Kopaczel z siedzibą w Rzeszowie (35-036 Rzeszów), ul. Skłodowskiej-Curie 10, NIP: 7322153291, REGON: 101642097, adres poczty elektronicznej: biuro@mehenker.com, numer telefonu: + 48 732 760 770
 3. Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://mehenker.com zwana w dalszej części Regulaminu „Stroną Internetową”
 4. Sklep Internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz czeskim. Strona Internetowa zorganizowana w domenie www.mehenker.com, w ramach której po spełnieniu warunków przewidzianych przez Regulamin, Klient otrzymuje możliwość zawierania umów sprzedaży towarów, przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
 5. Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, ​tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej Rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności Klienta w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
 6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego,
 7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie Internetowym
 8. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk - narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemudokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, umożliwiającegromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jestautomatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji„Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące anidla Kupującego ani dla Sprzedającego. Klient może w każdej chwili usunąć z koszyka każdy wybrany Towar.
 10. Towar/Produkt - rzecz, usługa lub prawo oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Usługa lub Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, opisane w części II niniejszego Regulaminu.
 12. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Przedsiębiorca -osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 14. Klient -podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług Sklepu Internetowego​, a w szczególności, który dokonuje Rejestracji​ swojej osoby w systemie Sklepu Internetowego.
 15. Kupujący – Klient, który w oparciu o czynności techniczne serwisu Sklepu Internetowego przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi. Klientami korzystającymi ze Sklepu Internetowego w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 16. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeńinformatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie iprzechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez siecitelekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieciurządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 17. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługiświadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzezprzekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej iotrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest wcałości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą siecitelekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 18. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 21. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 22. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 23. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 24. Polityka prywatności – stosowana przez Sprzedawcę polityka prywatności w zakresie ochrony danych osobowych dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem http://mehenker.com/pl/content/5-polityka.
 25. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 26. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683)
 27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

II. Zasady elektronicznego świadczenia usług w ramach sklepu internetowego

§ 1. Informacje ogólne

Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Klient może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.

Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Klientom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę [Załącznik nr 1] Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności i plików Cookies Sprzedawcy.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi na rzecz Klientów:
  a) umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta,
  b) umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży,
  c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych,
  d) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka,
  e) umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego,
  f) formularz kontaktowy,
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  a) prowadzenie Konta Klienta
  b) Newsletter;
 3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z serwisu Sklepu Internetowego, poprzez wyświetlenie serwisu Sklepu Internetowego na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu Internetowego poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  a) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  b) dostęp do sieci Internet,
  c) odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 2. W przypadku korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu Internetowego za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności serwisu Sklepu Internetowego mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do 1) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, 2) korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, 3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, 4) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Sprzedawcy.
 6. Niezależnie od powyższego Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę internetu lub inny uprawniony podmiot. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

§ 4. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy – „Formularz Kontaktowy”

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz Kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

§ 5. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy – „Newsletter”

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 2. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 4. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, informacje określające treść przesyłki oraz o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 6. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy – „Prowadzenie Konta Klienta”

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie dostępnego formularza na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie Internetowym jest w zakresie świadczonych przez Sklep Internetowy bezpłatnych usług dobrowolne i bezpłatne.
 2. W wyniku pomyślnej rejestracji dla Klienta zakładane jest Konto Klienta.

§ 7. Rejestracja

 1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Sprzedawcę określonych w § 2 ust. 1 lit. c-e w wybranym przez siebie zakresie, w szczególności za pomocą ustawień przeglądarki, na zasadach określonych Regulaminem bez konieczności jego akceptacji.
 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.
 4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem http://mehenker.com oraz http://mehenker.pl zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 6. Otrzymane od Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
 7. Klienci zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Klientów.
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj”.
 9. Klient ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 5 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta. Klient zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Klient nie powinien udostępniać treści loginu i hasła osobom trzecim. Klient może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.
 10. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „Zarejestruj”, system Sklepu Internetowego (automatycznie) wysyła na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres email, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.
 11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym http://mehenker.com na czas nieoznaczony, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 12. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu.
 13. Klientnie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

§ 8. Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia jest Oliwier Kopaczel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEHENKER-Oliwier Kopaczel z siedzibą w Rzeszowie (35-036 Rzeszów), ul. Skłodowskiej-Curie 10, NIP: 7322153291, REGON: 101642097.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) w celach związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta w celach zgodnych z treścią udzielonej przez niego zgody, w tym celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego. Podane przez Klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celach wskazanych w zdaniu poprzednim na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a), b) c) i f) RODO.
 3. Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień, wynikających z RODO, na zasadach szczegółowo określonych w Polityce prywatności i plików Cookies, która zawiera szczegółowe informacje o prawach przysługujących Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.
 4. Administrator w celu realizacji umów sprzedaży, może przekazywać dane osobowe, m.in. podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz innym podmiotom w celu sprawnej realizacji usług na rzecz klienta na zasadach szczegółowo określonych w Polityce prywatności i plików Cookies.
 5. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 6. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Zamówień realizowanych w ramach Sklepu Internetowego
 7. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
 9. Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
  a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Zgłoszenie przez Klienta żądania usunięcia przez Sprzedawcę danych podawanych w Formularzu Rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Sprzedawcę jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.
 11. Klient którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
 12. Dane osobowe Klientów Sprzedawca nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).
 14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się Polityce prywatności i plików Cookies.

§ 9. Prawo własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Stronie Internetowej oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

§ 10. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mehenker.com albo w formie pisemnej na adres: MEHENKER Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e- mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: 1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, 2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, 2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, 3) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 3. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie w/w usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie w/w umowy za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem strony internetowej http://mehenker.com lub http://mehenker.pl można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@mehenker.com lub też telefonicznie pod numerem +48 732 760 770, a także na poniższy adres korespondencyjny MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Sprzedawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone wterminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany wzgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionychw ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

III. Ogólne warunki sprzedaży towarów

§ 1. Informacje Ogólne

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca jako prowadzący Sklep Internetowy, umożliwia Klientom zawieranieumów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe.
 3. W ramach Sklepu Internetowego oferowane są do sprzedaży: zestawy naprawcze, wariatory i nastawniki, zestawy rozrządu.
 4. W stosunku do sprzedawanych towarów – o ile system informatyczny sklepu będzie to przewidywał – Kupujący ma możliwość zamówienia różnego rodzaju usług, a wszczególności REGENERACJA VANOS & VVT.
 5. W ramach zawieranych umów, o których mowa w ust 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność prezentowanego w Sklepie Internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś Klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

§ 2. Oferta sprzedaży

 1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66 - 70 kodeksu cywilnego.
 2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt.
 3. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady, kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

§ 3. Sposoby złożenia zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie Zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przy wykorzystaniu:
  a) Sklepu Internetowego poprzez formularz zamówienia
  b) poczty e-mail pod adresem: biuro@mehenker.com
  c) telefonu pod numerem +48 732 760 770
 3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 5. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 6. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 7. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego http://mehenker.com skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zamówienie”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zamówienie” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 8. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do Koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 9. W formularzu zamówienia należy wskazać: 1) imię i nazwisko oraz adres Klienta, 2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, 3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Paczkomat InPost lub siedziba Sprzedawcy.
 10. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 11. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail bądź telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w ust. 9 informacje o: interesującym Klienta Towarze, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości, cenie Towaru, dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.
 12. W przypadku nieudostępnienia przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 11, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 13. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej oraz pozostałych państw będących członkami Unii Europejskiej.
 14. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://mehenker.com w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 15. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdź zamówienie”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 16. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 17. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, lub podany przez Klienta - gdy Klient złożył zamówienie w formie e-mail bądź telefonicznie, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 18. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 19. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a także przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
 20. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 21. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 17, a także przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).

§ 4. Cena towaru

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie http://mehenker.com są wyrażone w złotych polskich (PLN), Euro (EUR), Dolarach (USD), Koronach czeskich (CZK) i są kwotami brutto uwzględniającymi należny podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Kupujący składający zamówienie dokonuje wyboru sposobu i kosztów dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w formularzu zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 5. Sposoby i terminy płatności

 1. Za zakupione w Sklepie Internetowym Towary Kupujący może dokonać wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:
  a) gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem).
  b) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry – przedpłata) – przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy: PL 48 1050 1562 1000 0092 7605 7016, a także przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal oraz Przelewy 24 obejmującej szybkie przelewy internetowe i płatności kartami kredytowymi.
 3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem na konto, jest realizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z banku o dokonanym przelewie, ewentualnie przesłanej przez Kupującego informacji potwierdzającej dokonanie przelewu, np. e-mail.
 4. W przypadku płatności „za pobraniem”, Kupujący płaci gotówką odbierając towar od kuriera, w zależności od wybranego sposobu dostawy.

§ 6. Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego, formie e-mail bądź telefonicznie są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na terenie pozostałych państw będących członkami Unii Europejskiej.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:
  a) odbiór osobisty pod adresem: MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów,
  b) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  c) przez system Paczkomatów InPost - w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu,
 3. Towary zamówione w Sklepie internetowym są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne.
 5. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru ponosi Klient, z tym wyjątkiem, że niezależnie od wartości zamówienia Klient nie ponosi kosztów dostarczenia Towarów w przypadku zamówienia Usługi Regeneracji VANOS & VVT.
 6. Koszty usług transportowych związanych z dostawą Towaru są uwidocznione w procesie składania zamówienia (formularz) w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego.
 7. Czas realizacji zamówionych towarów wynosi 24 godziny i przeznaczony jest na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu. Czas, o którym mowa w zdaniu 1, może zostać wydłużony maksymalnie do 5 (pięciu) dni roboczych w wypadkach gdy towaru brakuje w magazynach źródłowych.
 8. Gdy zamówienie dotyczy Usługi Regeneracji VANOS & VVT czas realizacji zamówienia wynosi 2 (dwa) dni robocze i przeznaczony jest na wykonanie przez Sprzedawcę regeneracji i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu. Czas, o którym mowa w zdaniu 1, może zostać wydłużony maksymalnie do 2 (dwóch) tygodni w przypadkach gdy wymagane jest zamówienie dodatkowych części w firmach zewnętrzych lub część wymaga specjalnej obróbki mechanicznej.
 9. Do podanego w niniejszym Regulaminie czasu realizacji zamówienia należy doliczyć kolejne 24 godziny, które przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.
 10. Czas realizacji zamówionych towarów liczony jest od dnia:
  a) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku gdy zamówienie dotyczy Usługi Regeneracji VANOS & VVT – od dnia dostarczenia przez Klienta do siedziby Sprzedawcy towaru (wariatora) przeznaczonego do regeneracji.
  b) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry (przedpłata) – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, a w przypadku gdy zamówienie dotyczy Usługi Regeneracji VANOS & VVT – od dnia dostarczenia przez Klienta do siedziby Sprzedawcy towaru (wariatora) przeznaczonego do regeneracji i otrzymania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 11. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia odbioru osobistego zamówionego towaru, Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę o gotowości zamówionego towaru do odbioru w siedzibie Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, przesłanych odpowiednio na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu zgodnie z danymi podany przez Klienta. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy w godzinach od 8:00 do 17:00.
 12. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą lub paragonem.

§ 7. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu Konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo może zostać wysłane pocztą na adres: MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@mehenker.com). Do odstąpienia od umowy Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9. Procedura reklamacyjna produktów

 1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1025), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Jeżeli zakupiony przez Konsumenta Towar ma wadę, o której mowa w ust. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, powinien wskazać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, opis ujawnionej wady (na czym polega) oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  a) pisemnie na adres Sprzedawcy: MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów
  b) za pomocą poczty e-mail: biuro@mehenker.com
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na adres: MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów.

§ 10. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela Gwarancji jakości na Towary oferowane w Sklepie Internetowym.
 2. Termin obowiązywania Gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia, kiedy Towar został wydany Kupującemu.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu Gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych Towarach.
 4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
  a) uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych
  b) celowych uszkodzeń (np. powstałych na skutek aktów wandalizmu)
  c) używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w dokumentacji lub instrukcji dotyczącej towaru, o ile taka dokumentacja lub instrukcja została dostarczona kupującemu wraz z Towarem
  d) stosowania materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych nieprzeznaczonych do danego Towaru
  e) montażu niezgodnego z przeznaczeniem Towaru lub dołączoną do Towaru instrukcją
  f) ingerencji w konstrukcję towaru (przeróbki)
  g) zerwania plomb gwarancyjnych
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy, zaś w przypadku usługi Regeneracji VANOS & VVT usuniecie wady następuje poprzez ponowną naprawę lub zwrot kwoty odpowiadającej cenie zakupu usługi oraz zwrotem regenerowanej części.
 6. W przypadku wymiany Towaru na nowy, wymienione Towary przechodzą na własność Sprzedawcy.
 7. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru okaże się niemożliwa, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę odpowiadającej cenie zakupu tego Towaru za zwrotem tego Towaru.
 8. Warunkiem skorzystania z uprawnień z Gwarancji jest zawiadomienie Sprzedawcy przez Kupującego o wadzie Towaru w terminie do 14 dni licząc od dnia wykrycia wady.
 9. Zawiadomienia o wadzie Kupujący dokonuje w formie pisemnej MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów lub przesyła pocztą elektroniczną na adres: biuro@mehenker.com, podając opis wady lub usterki, typ Towaru, numer i datę dowodu zakupu oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację na podstawie gwarancji.
 10. W celu realizacji gwarancji Kupujący dostarczy wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu na adres: MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów, na koszt Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie do 14 dni, licząc od momentu dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym mowa w zd. 1 w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdyby usuniecie wady było szczególnie skomplikowane lub wymagało znacznego nakładu pracy, o czym poinformuje uprawnionego z Gwarancji przed rozpoczęciem prac gwarancyjnych wskazując szacunkowy czas naprawy. Sprzedawca dołoży należytej staranności aby wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w możliwie najkrótszym czasie.
 12. W przypadku gdy zgłoszona wada nie jest objęta Gwarancją lub Towar okazał się sprawny, Sprzedawca jest obowiązany do poinformowania Klienta przed rozpoczęciem prac o płatnej naprawie i jej wysokości oraz o konieczności akceptacji przez Konsumenta jej kosztów.
 13. W przypadku gdy zgłoszona wada dotyczy usługi Regeneracji VANOS & VVT, a dane o których mowa w ust. 9 podane przez Kupującego będą niewystarczające do rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej reklamacji, Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Kupującego podania dodatkowych informacji bądź przesłania przez Kupującego stosownej dokumentacji zdjęciowej, w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu 1, czas na usunięcie wady, o którym mowa w ust. 11 wydłuża się o zakreślony przez Sprzedawcę czas na dostarczenie przez Kupującego żądanych przez Sprzedawcę informacji bądź dokumentacji zdjęciowej.
 14. W przypadku gdy Kupujący nie udzieli, w zakreślonym przez Sprzedawcę terminie, dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 13, reklamacja zostanie rozpatrzona w sposób negatywny, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji jak również w przypadku, o którym mowa w ust. 14, Sprzedawca ma prawo dochodzić od zgłaszającego reklamację zwrotu kosztów przeprowadzonych czynności serwisowych, w tym kosztów odesłania Towaru na adres zgłaszającego reklamację.
 16. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
 17. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z Gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Towaru. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.
 18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:
  a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl.
 6. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 10. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 12. Prawo właściwe i spory

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Rzeszowie, a w przypadku gdy stroną sporów będzie Konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksupostępowania cywilnego.

§ 13. Ważność regulaminu

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniemsądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 14. Wejście w życie, zmiany regulaminu

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym www.mehenker.com oraz www.mehenker.pl pod zakładką Regulamin, zmożliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.mehenker.com oraz www.mehenker.pl.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Klient zostanie poinformowany. Klient ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przedwprowadzeniem tych zmian.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dofunkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie pdf a także sporządzić jego wydruk.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1025), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 7. Załącznikami do Regulaminu są:
  a) załącznik nr 1 – informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
  b) załącznik nr 2 - pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
  c) załącznik nr 3 - wzór formularza odstąpienia od umowy.