Podstawowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji

 • Załącznik 2 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (PDF) POBIERZ
 • Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (PDF) POBIERZ

§ 1. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu Konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo może zostać wysłane pocztą na adres: MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@mehenker.com). Do odstąpienia od umowy Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 3. Procedura reklamacyjna produktów

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 4. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela Gwarancji jakości na Towary oferowane w Sklepie Internetowym.
 2. Termin obowiązywania Gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia, kiedy Towar został wydany Kupującemu.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu Gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych Towarach.
 4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
  a) uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych
  b) celowych uszkodzeń (np. powstałych na skutek aktów wandalizmu)
  c) używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w dokumentacji lub instrukcji dotyczącej towaru, o ile taka dokumentacja lub instrukcja została dostarczona kupującemu wraz z Towarem
  d) stosowania materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych nieprzeznaczonych do danego Towaru
  e) montażu niezgodnego z przeznaczeniem Towaru lub dołączoną do Towaru instrukcją
  f) ingerencji w konstrukcję towaru (przeróbki)
  g) zerwania plomb gwarancyjnych
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy, zaś w przypadku usługi Regeneracji VANOS & VVT usuniecie wady następuje poprzez ponowną naprawę lub zwrot kwoty odpowiadającej cenie zakupu usługi oraz zwrotem regenerowanej części.
 6. W przypadku wymiany Towaru na nowy, wymienione Towary przechodzą na własność Sprzedawcy.
 7. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru okaże się niemożliwa, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę odpowiadającej cenie zakupu tego Towaru za zwrotem tego Towaru.
 8. Warunkiem skorzystania z uprawnień z Gwarancji jest zawiadomienie Sprzedawcy przez Kupującego o wadzie Towaru w terminie do 14 dni licząc od dnia wykrycia wady.
 9. Zawiadomienia o wadzie Kupujący dokonuje w formie pisemnej MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów lub przesyła pocztą elektroniczną na adres: biuro@mehenker.com, podając opis wady lub usterki, typ Towaru, numer i datę dowodu zakupu oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację na podstawie gwarancji.
 10. W celu realizacji gwarancji Kupujący dostarczy wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu na adres: MEHENKER, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 35-036 Rzeszów, na koszt Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie do 14 dni, licząc od momentu dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym mowa w zd. 1 w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdyby usuniecie wady było szczególnie skomplikowane lub wymagało znacznego nakładu pracy, o czym poinformuje uprawnionego z Gwarancji przed rozpoczęciem prac gwarancyjnych wskazując szacunkowy czas naprawy. Sprzedawca dołoży należytej staranności aby wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w możliwie najkrótszym czasie.
 12. W przypadku gdy zgłoszona wada nie jest objęta Gwarancją lub Towar okazał się sprawny, Sprzedawca jest obowiązany do poinformowania Klienta przed rozpoczęciem prac o płatnej naprawie i jej wysokości oraz o konieczności akceptacji przez Konsumenta jej kosztów.
 13. W przypadku gdy zgłoszona wada dotyczy usługi Regeneracji VANOS & VVT, a dane o których mowa w ust. 9 podane przez Kupującego będą niewystarczające do rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej reklamacji, Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Kupującego podania dodatkowych informacji bądź przesłania przez Kupującego stosownej dokumentacji zdjęciowej, w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu 1, czas na usunięcie wady, o którym mowa w ust. 11 wydłuża się o zakreślony przez Sprzedawcę czas na dostarczenie przez Kupującego żądanych przez Sprzedawcę informacji bądź dokumentacji zdjęciowej.
 14. W przypadku gdy Kupujący nie udzieli, w zakreślonym przez Sprzedawcę terminie, dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 13, reklamacja zostanie rozpatrzona w sposób negatywny, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji jak również w przypadku, o którym mowa w ust. 14, Sprzedawca ma prawo dochodzić od zgłaszającego reklamację zwrotu kosztów przeprowadzonych czynności serwisowych, w tym kosztów odesłania Towaru na adres zgłaszającego reklamację.
 16. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
 17. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z Gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Towaru. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.
 18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:
  a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl.
 6. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 10. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 6. Prawo właściwe i spory

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Rzeszowie, a w przypadku gdy stroną sporów będzie Konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksupostępowania cywilnego.